نهمین مجمع جهانی مدیریت با حضور 5 سخنران بین المللی در تـاریخ ۲۸-۲۹ بهمـن ماه در تهران برگزار گردید نهمین مجمع جهانی مدیریت با حضور ۵ سخنران بین المللی در تـاریخ ۲۸-۲۹ بهمـن ماه در تهران برگزار گردید (تعداد بازدید : ۴۸۲۴)
نهمین مجمع جهانی مدیریت در تـاریخ ۲۸-۲۹ بهمـن ماه سـال جـاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور ۷۰۰ نفر از مدیران تصمیم گیر و پیشروی کشور با سخنرانی، مشارکت و ارزش آفرینی ۵ سخنـران و مدیر عامـل مطرح جهان برگزار شد.
در طی ۱۶ سخنرانی در مدت ۲ روز، چالش های مهم مدیریت از جملـه منـابع انسانی، رهبری سازمانی، فروش و بازاریابی، افزایش سودآوری، مدیریت امورمشتریان، فنون مذاکـرات موثــر و توسعــه فرهنگ نـاب سازمـانی مورد بحث قرار گرفت.

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
منبع :