همایش های گذشته

۸۰
همایش بین المللی
۲۵
همایش ملی
۸۰
سخنران
۱۰
سال تجربه
دومین همایش بین المللی آینده پژوهی
هشتمین مجمع جهانی مدیریت
سومین همایش بین المللی مدیریت تغییر و تحول
ایکوبیگ
همایش بین المللی مدیریت فروش و بازار یابی
اولین همایش بین المللی آینده پژوهی
همایش مدیریت اجرایی برایان تریسی